Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Monikonesimulaattorilla koulutat kustannustehokkaasti

Perinteisesti työkoneen kuljettajia on koulutettu kisälli ja mestari menetelmällä. Tämä on oppimisen kannalta toimiva ja tehokas malli, mutta se sitoo ja vaatii resursseja, eikä ole kustannustehokasta etenkään oppilasmäärien kasvaessa. Modernissa, eri tarpeisiin skaalautuvassa ja kustannustehokkaassa koulutuksessa hyödynnetään laajasti simulaattoreita. Oikein hyödynnettynä simulaattorin edut näkyvät niin lompakossa kuin ammattinsa osaavina kuljettajina. Simulaattoreita on paljon erilaisia ja -tasoisia. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä ja miksi.

Simulaattori koulutuksen työkaluna

Simulaattorikoulutukseen siirtyminen ja sen tuomien mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen vaatii organisaatiolta kykyä muuttaa perinteistä koulutusmallia, jotta simulaattorin edut tulevat maksimaalisesti hyödynnettyä. Simulaattori on erinomainen työkalu lähtien koneen toimintojen hallinnan opettelusta aina työtekniikkojen ja työn suunnittelun opettamiseen. Tämän mahdollistavat simulaattoriin luodut oikeanlaiset teemaharjoitukset ja kouluttajien niiden pohjalta rakentamat monipuoliset harjoitussuunnitelmat. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun simulaattorin ominaisuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti ja laajasti.

Työkoneiden simulaattorikoulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena tulee olla oppilaan itseopiskelun mahdollistaminen ja kehittäminen. Se edellyttää järjestelmää, jonka avulla hallinnoidaan oppilaille osoitettavia tehtäviä ja saadaan palautteita, joita oppilas voi hyödyntää itsearviointiin ja kouluttaja oppimisen seurantaan. Palautteen antaminen helpottuu, kun simulaattorilla tehtävät harjoitteet ovat selkeästi määritelty. Raportointijärjestelmä voi tukea opetusta osoittamalla ja mittaamalla sellaisia asioita, jotka kulloinkin ovat opetusteeman kannalta tärkeitä.

Menestyksekkään simulaattorikoulutuksen avaintekijät

Koulutukselle tulee aina olla määriteltynä tavoite; mikä on kokonaistavoite ja mistä se koostuu. On tärkeää suunnitella, missä järjestyksessä asiat tulee käydä läpi ja mitkä harjoitukset parhaiten kouluttavat vaadittuja taitoja. Simulaattorikoulutuksen kannalta on oleellista löytää taitotasoa kuvaavat mittarit ja tunnistaa, mistä tekijöistä erot muodostuvat. Kun opetuksen kokonaistavoite pilkotaan erikseen opeteltaviin osakokonaisuuksiin, suoritusmittarit ovat paremmin määriteltävissä opetustavoitteen mukaisiksi ja simulaattori pystyy automaattiisesti antamaan suoritusarvion. Tämä mahdollistaa laadukkaan itseopiskelun.

Creanex monikonesimulaattori on suunniteltu pedagogisista lähtökohdista huomioiden, että simulaattori on mahdollisimman helppo ottaa osaksi koulutusta. Yrityksen pitkä kokemus simulaattoreista on tuonut paljon tietotaitoa, joka on pyritty mahdollisimman tehokkaasti jalostamaan asiakasta hyödyttäviksi ratkaisuiksi.

Koulutusaineisto tekee simulaattorista kouluttajan

Paras ja hienoinkaan simulaattori ei yksin riitä. Lisäksi tarvitaan simulaattoriharjoituksista rakentuva koulutusaineisto ja osaava kouluttaja, joka valitsee harjoitustehtävät opetussuunnitelman ja oppilasryhmän taitotason huomioiden. Creanex on kehittänyt simulaattoreihinsa SimTrainer-ohjelmiston, joka auttaa koulutuksen suunnittelussa ja sen toteutuksessa. Ohjelmiston avulla kouluttajan on helppo hallinnoida oppilaiden tuloksia ja seurata edistymistä. SimTrainer-koulutusaineisto on saatavissa kaikille konesimuloinneille sisältäen yhteensä yli 350 valmista harjoitusta, jotka kehittävät eri taitotasoilla olevien kuljettajien oppimista. Kouluttajalla on myös mahdollisuus luoda uusia tai muokata olemassa olevia harjoituksia tarpeen mukaan.

Koulutussimulaattori on turvallinen ympäristö itseopiskelulle, jota SimTrainer on erityisesti suunniteltu tukemaan. Sen avulla harjoitusten tueksi voidaan antaa selkeät ohjeet, mitkä ovat tavoitteet ja miten harjoitus tulee suorittaa. SimTrainer antaa kattavan palautteen jokaiselle harjoitukselle. Palautteen perusteella sekä opiskelija että kouluttaja saavat tarkat tiedot suorituksesta. Raportti sisältää sekä numeraalista, että kuvallista dataa ja tärkeimmät asiat näkee nopeallakin vilkaisulla. Raportit tallentuvat järjestelmään ja näin kouluttajan on helppo tarkastella suorituksia myös jälkikäteen. Itseopiskelussa simulaattoreiden hyödyt, kuten mahdollisuus mitata suoritusta korostuvat ja harjoitusmääriä voidaan kasvattaa kustannustehokkaasti. SimTrainerin ansiosta simulaattoriharjoittelu ei vaadi enää kouluttajan jatkuvaa paikalla oloa ja opiskelijat voivat suorittaa harjoituksia itsenäisesti.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi