Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Högsarin lossiväylällä toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu

Suomen Lauttaliikenne Oy on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa testannut ja kehittänyt sähkökäyttöistä vaijerivetoista lossia Högsarin lauttapaikalla Nauvossa vuodesta 2018 lähtien. Sähkökäyttöisillä vetovaijerilosseilla voidaan vähentää merkittävästi lossiliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vetovaijeri on lossin kulkusuunnassa lähellä vedenpintaa ja ajoittain reilusti vedenpinnan yläpuolella.

Vesiliikennevalopoiju tehtaalla ja Högsarin lossi

Muun vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu Högsarin lossiväylällä. Hankkeen tarkoituksena on arvioida mahdollisuudet käyttää ratkaisua laajemmin lossireiteillä.

Suomen Lauttaliikenne Oy on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa testannut ja kehittänyt sähkökäyttöistä vaijerivetoista lossia Högsarin lauttapaikalla Nauvossa vuodesta 2018 lähtien. Sähkökäyttöisillä vetovaijerilosseilla voidaan vähentää merkittävästi lossiliikenteestä aiheutuvia päästöjä verrattuna perinteisiin ohjausvaijerilla varustettuihin dieselkäyttöisiin losseihin. Käytännössä paikalliset liikenteen hiilipäästöt poistuvat kokonaan ja energian kokonaiskulutus vähenee huomattavasti, jopa yli 50 %. Vaijeri veto poistaa lossin potkurivirtojen aiheuttaman pohjasedimenttien liikehdinnän ja veden samentumisen ja sähkökäyttö vähentää lossiliikenteen melupäästöjä merkittävästi. Kokonaisuudessaan vaijerivedolla lossiliikenteen päästöt ympäristöön pienenevät merkittävästi.

Vetovaijerit käyttäytyvät kuormitustilanteessa eri tavalla kuin perinteiset ohjausvaijerit. Vetovaijeri on lossin kulkusuunnassa lähellä vedenpintaa ja ajoittain reilusti vedenpinnan yläpuolella. Muun vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä Arctia Meritaito Oy:n, Suomen Lauttaliikenne Oy:n sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa vuoden mittaisen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilun Högsarin lossiväylällä ennen vaijerivedon laajempaa yleistymistä lossiliikenteessä. Muun vesiliikenteen mahdollisimman turvallinen kulku lossiväylän yli varmistetaan ohjaamalla vesiliikenne käyttämään virallista kulkuväylää, jolle lisätään vesiliikenteen kulkua ohjaavat valo-opasteet.

Pilotoinnilla arvioidaan ratkaisun käyttömahdollisuuksia laajemmin lossireiteillä

Kokeellisesti on voitu osoittaa, että sähkökäyttöisen vetovaijerilossin operoinnin energia- ja kustannustehokkuus ovat erinomaisella tasolla. Seuraavan vuosikymmenen kuluessa vaijerivetoiset lossit todennäköisesti yleistyvät ELY-keskuksen asettamien lauttaliikenteen ympäristövaatimusten kiristyessä.

Högsarin lossin yhteydessä toteutetaan merkintäpilotointi tulevaisuuden tarpeita varten. Hankkeen tarkoituksena on arvioida mahdollisuudet käyttää ratkaisua laajemmin lossireiteillä. Pilotointihanke kestää vuoden ja sen aikana on tarkoitus tuoda esiin turvallisuuteen, tekniikkaan ja käytettävyyteen liittyvät havainnot sekä mahdolliset kehitystarpeet.

Vesiliikennevalot ja muut merkinnät väylillä

Högsarin lossiväylän molemmille reunoille asennetaan 8 erikoismerkkiä osoittamaan lossin liikennöintialuetta. Lisäksi lossiväylää risteävälle väylälle (3395: Airisto-Nötö väylä) asennetaan lossiväylän risteykseen liikennevalopoijut pysäyttämään risteävän väylän liikenne, kun lossi on liikkeessä. Kokeilun yhteydessä Airisto-Nötö väylän linjaus siirtyy myös hieman pohjoisemmaksi lossiväylän kohdalla. Merkintäkokeilu ei sinänsä aiheuta muutoksia vesiliikenteen väistämissääntöihin, joiden mukaan muun vesiliikenteen on väistettävä ohjailukyvyltään rajoitettua lossia.

Airisto-Nötö väylän ja Högsarin lossiväylän risteykseen asennetaan pilotointihankkeessa kaksi liikennevalopoijua lossiväylän molemmin puolin. Liikennevalopoijuissa on punainen kiinteä valo lossin ollessa liikkeessä, muulloin poijussa ei ole valoa. Lossinkuljettaja kytkee valot päälle ennen lautan liikkeelle lähtöä ja sammuttaa valot saapuessaan vastarannalle. Punaisen valon palaessa lossiväylän ylittäminen on kielletty lossin kulkusuunnassa sen etupuolelta. Lossissa on lisäksi keltaiset vilkkuvalot ja kulkusuuntaa osoittava valaistu vilkkuva nuoli silloin kun se on liikkeessä. Lossissa on myös vaijerivedosta kertovat opastetaulut.

Vaijerilossista ilmoittavat vesiliikenteen ennakkomerkit uusitaan kokeilun yhteydessä ja idästä päin lossia lähestyttäessä olevan vesiliikennemerkin sijainti muuttuu nykyisestä. Vaijerilossin vesiliikenteen ennakkomerkkien yhteyteen asennetaan lisäkilvet, joissa ilmoitetaan valo-ohjauksesta ja varoitetaan erikseen vaijerista. Lisäkilpien tekstit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäkilvissä ilmaistaan mahdollisimman selkeästi mitä valo-ohjauksella tarkoitetaan.

Viittojen, liikennemerkkien ja liikennevalopoijujen asennus tulee todennäköisesti tapahtumaan viikon 27 aikana.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi