Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Vilkkaimpien maanteiden ja rautateiden melulle altistujat selvitetty

Väylävirasto on laatinut meluselvitykset, joissa on tutkittu melulle altistumista vilkkaimpien maanteiden ja rautateiden läheisyydessä. Selvityksissä arvioitiin melulle altistuvien asukkaiden määrää ja laadittiin meluvyöhykekartat.

Selvitykset koskivat suurimpien kaupunkien ulkopuolelle sijoittuneita maanteitä, joilla vuotuinen liikennemäärä on yli kolme miljoonaa ajoneuvoa, ja rautateitä, joilla vuotuinen liikennemäärä on yli 30 000 junaa.

Selvityksien perusteella suurimpien kaupunkien ulkopuolella maantieliikenteen yli 55 dB melulle (Lden) altistujia on 160 390. Rautatieliikenteen yli 55 dB melulle (Lden) altistujia on 33 640.

Suurimmat kaupungit ovat laatineet samanaikaisesti omat meluselvityksensä, joiden yhteydessä selvitettiin myös altistuminen kaupunkien sisäisten maanteiden ja rautateiden melulle. Kattava tietoisuus melutilanteen kokonaiskuvasta auttaa ohjaamaan suunnittelua siten, että myös melun terveysvaikutuksia saadaan vähennettyä. Melu koetaan usein kiusalliseksi tai häiritseväksi, ja sillä voi olla vaikutusta terveyteen.

Säännölliset tutkimukset suunnittelun tukena

Väylävirasto laatii meluselvitykset säännöllisesti viiden vuoden välein ja niitä käytetään lähtökohtana meluntorjunnan toimintasuunnitelmia laadittaessa ja päivitettäessä.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmat laaditaan myös säännöllisesti viiden vuoden välein, ja Väyläviraston maanteiden ja rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmien on tarkoitus valmistua heinäkuussa 2023. Niissä määritetään meluntorjunnan linjaukset sekä toimenpiteet melutilanteen parantamiseksi väylien lähiympäristössä. Sekä meluselvitykset että meluntorjunnan toimintasuunnitelmat ovat nähtävillä Väyläviraston verkkosivuilla.

Meluselvitys on laadittu osana EU:n ympäristömeludirektiivin neljättä meluselvityskierrosta. Ympäristömeludirektiivin tavoitteena on saada EU:n jäsenmaiden melutilanteesta vertailukelpoista tietoa, sekä määritellä yhteisölle yhteinen toimintamalli, jonka avulla voidaan välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittoja. Meluselvityksistä saatuja tietoja tullaan käyttämään myös Euroopan yhteisön melupolitiikan, erityisesti melulähteitä koskevien päästömääräyksien, kehittämisessä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi