Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficom: Ilmailun turvallisuutta vahvistetaan keskellä haastavia aikoja

Viimeisten vuosien haastavat toimintaympäristön muutokset – koronapandemia ja Ukrainaan kohdistuva hyökkäyssota – huomioitiin ilmailun turvallisuusohjelmassa syksyllä 2022. Nyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päivittämällä toimenpidepaketilla, Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmalla, hallitaan riskejä ja vahvistetaan turvallisen toiminnan rakenteita. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota muun muassa muutoksenhallinnan tehokkuuteen, kyberturvallisuuteen ja talvitoimintaan.

Muutoksia on seurattava niin liiketoiminnan kilpailukyvyn kuin turvallisen operoinnin näkökulmasta. Eteen tulevat haasteet on ratkaistava turvallisuudesta tinkimättä. 

”Viime vuosina ilmailualan toiminta­ym­­pä­­ristössä ainoa varma asia on ollut muutoksen pysyvyys. Joudumme viranomaisina ja toimijoina sopeutumaan, olipa kyse pandemiasta, laajamittaisesta konfliktista tai taloudellisen kilpailutilanteen kiristymisestä ja otta­maan täydet tehot irti käytössä olevasta turvallisuudenhallinnan koneistosta. Kaupallisen ilmakuljetuksen korkea turvallisuustaso on onnistuttu säilyttämään”sanoo Traficomin johtaja Jari Pöntinen.

Turvallisuus rakentuu koko ilmailualan sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin ja toimivista turvallisuuden­hal­linnan rakenteista. Rakenteisiin kuuluvat tehokas riskienhallinta, aktiivinen kommunikaatio ja tiedon vaihto, vaikuttavien toimenpiteiden määrittely ja toteutus sekä riittävä resursointi. Kaikkeen tarvitaan osaava, motivoitunut ja hyvää turvallisuuskulttuuria ylläpitävä henkilöstö.

Kyberturvallisuuden vahvistamista, dronetoiminnan riskien hallintaa ja yhteentörmäysten ehkäisyä

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma pitää sisällään ne keskeiset, priorisoidut toimenpiteet, joilla varmistetaan Suomen ilmailun vahvuuksien säilymisen ja turvallisuusriskien pysymisen hallinnassa. Toimenpi­teet velvoittavat sekä Traficomia että ilmailun toimijoita.

”Toimenpiteissä oleellista on niiden aktiivinen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta. Pitkän ajan tavoitteena on suorituskykymme jatkuva parantaminen”, painottaa FASP-koordinaattori Heli Koivu.

Päivitetyissä toimenpiteissä nousevat mm. muutoksenhallinnan tehokkuus päätöksenteon tukena ja muutoksia toteutettaessa, hyvä turvallisuuskulttuurin ja just culture -periaatteen vahvistaminen, talvitoiminta, ilmailun kyberturvallisuus, dronetoiminnan riskien hallinta sekä ilmassa tapahtuvien yhteentörmäysten ehkäisy. Kybertoimenpiteillä valmistaudutaan myös muuttuvan EU-sääntelyn käyttöönottoon sekä vahvistetaan viranomaisen ja ilmailun toimijoiden kyberturvallisuuden hallinnan suorituskykyä.

”Nyt päivitetyssä muutoksenhallinnan toimenpiteessä painotetaan johdon vastuuta tiedon kulussa, riittävän ajan varaamista muutoksen vaikutusten arvioimiselle ja tulosten aktiivista hyödyntämistä päätöksenteossa. Lopputuloksena voi myös olla päätös siitä, että suunniteltua muutosta ei toteuteta”, Koivu sanoo.

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma 2023-2025

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi