Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoaikapoikkeus käyttöön 17.1. koronaviruksen takia

COVID 19-virus ja erityisesti sen omikron-variantin leviämisherkkyys asettaa painetta suomalaisen yhteiskunnan logistisen järjestelmän toimivuudelle ja tehokkuudelle, jossa maantiekuljetukset ovat erittäin keskeisessä roolissa. Kuljetusyritysten työvoima, sen käytettävyys ja työn tekemisen organisointi ovat yritysten toimintakyvyn edellytys.

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta, artiklan 14 mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää enintään 30 päivän ajaksi poikkeuksen tämän asetuksen tiettyjen artkiklojen soveltamisesta poikkeuksellissa olosuhteissa edel-lyttäen, että poikkeukset eivät vaaranna tämän asetuksen tavoitteita.

Tämänhetkinen COVID-19- viruksen leviämisherkkyys Suomessa katsotaan edellä tarkoitetun asetuksen kohdassa mainituksi poikkeukselliseksi olosuhteeksi. Suomen valtio kat-soo, että joustamalla ajo- ja lepoaikasääntelystä tietyin osin, voidaan parantaa ja tehos-taa logistisen järjestelmän tehokkuutta ja sitä kautta turvata yhteiskunnan toimivuutta.

Valtioneuvosto on poikkeukseen oikeuttavan asetuksen 13.1.2022 antanut ja se oikeuttaa kuorma- ja linja-auton kuljettajien poikkeavan säädetyistä ajo- ja lepoajoista seuraavin edellytyksin:

1. Edellä tarkoitetun asetuksen 6 artiklassa mainittu päivittäinen, viikottainen ja kahta viikkoa koskeva ajoaika saa ylittyä, mikäli:

a. saman asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu vuorokautinen ajoaika on enintään 11 tuntia
b. saman asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu viikottainen ajoaika on enintään 60 tuntia
c. saman asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu kahta viikkoa koskeva ajoaika on enintään 120 tuntia
d. 7 artiklassa tarkoitetut 45 minuutin tauot voidaan siirtää pidettäväksi enintään 5,5 tunnin ajoajan jälkeen. Edellä tarkoitettu tauko voidaan pitää myös jaettuna artiklan 2 momentin mukaisesti (15 min+30 min).
e. saman asetuksen 8 artiklassa tarkoitettu viikottainen lepoaika on vähintään 24 tuntia joka toinen viikko siten, että lyhennystä vastaavaa lepoaikaa ei tarvitse korvata
f. saman asetuksen 8 artkilassa tarkoitettu vuorokautinen lepoaika on vähin-tään 9 tuntia
g. saman asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut säännölliset viikkolevot muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, voidaan pitää kuljettajan valinnan mukaan ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jo-kaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.

Edellä tarkoitetut poikkeukset ovat voimassa sekä kansallisessa, että kansainvälisessä liikenteessä. On huomioitava, että hyvin useat EU-maat ovat ottaneet käyttöön vastaavia poikkeuksia ja ne saattavat erota toisistaan. Kyseisen poikkeuksen käyttöönotto edellyt-tää kuitenkin EU-notifiointimenettelyä, joka tarkoittaa mm. sitä, että ilmoitus tietyssä jä-senvaltiossa käyttöönotetusta poikkeuksesta toimitetaan kaikille EU-jäsenvaltioille.

On paikallaan painottaa, että on kuljetusyrityksen vastuu kaikissa tilanteissa järjestää työt siten, että se ei edellytä kompromisseja liikenneturvallisuuden tai työntekijöiden tur-vallisuuden kustannuksella.

Edellä tarkoitettu poikkeus astuu voimaan 17.1.2022 ja on voimassa 15.2.2022.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi