Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Oikean datan avulla hallitset toimitusketjun riskit paremmin

Kun rahtialus jää jumiin kanavaan, toimitusketju jos toinenkin häiriintyy merkittävästi. Yritykset kautta maailman, ketjun kaikissa vaiheissa, joutuvat tekemään äkillisiä korjausliikkeitä minimoidakseen vahingot. Moni päätös joudutaan tekemään aikapaineen alla, puutteellisen ja epäluotettavan tiedon varassa.

Kauaskantoisilla visioilla on tärkeä rooli yritysten liiketoiminnassa, mutta reaalimaailmassa asiat etenevät usein hyvinkin eri tavalla kuin mitä on suunniteltu, toteaa edistyksellistä data- ja analytiikkaosaamista tarjoavan Dun & Bradstreetin myyntijohtaja Pasi Leino. 

– Digitalisaation aikakautena riskit toteutuvat useammin tietokoneiden äärellä kuin rahtialusten ohjaamoissa, joten teknologialla ja sen keräämällä datalla on yhä kasvavampi merkitys toimitusketjujen hallinnassa.

Muuttuvat tilanteet muuttavat toimintamalleja

Globaali inflaatio ja muut vallalla olevat megatrendit ajavat yrityksiä tilanteisiin, jossa ne väistämättä joutuvat priorisoimaan omia maksujaan. Toimitusketjun hallinta edellyttää jatkuvaa tilannekuvaa omien asiakkaiden luottoriskeistä sekä siitä, kuinka riskialttiissa kohteissa heidän rahansa ovat kiinni. Myös se, kuinka täsmällisesti maksut lähtevät muille tahoille, on merkityksellistä tietoa arvioitaessa asiakkaan kykyä ja halua maksaa laskunsa ajallaan.

Vastuullisuuden noudattaminen liiketoiminnassa on asia, jonka yhä useammin edellytetään toteutuvan yhdenmukaisena läpi toimitusketjun. Toimittajilla saattaa olla kauniit vastuullisuusstrategiat ja vakuuttavat raportit niiden toteutumisesta tähän asti, mutta tilanteet muuttuvat äkillisesti. Kun liiketoiminta kääntyy laskuun ja muuttuu taisteluksi yrityksen olemassaolosta, vastuullisuus jätetään vähemmälle huomiolle. Mainehaitan varjo laskeutuu koko toimitusketjun ylle.

Koko ajan vaikeammin ennustettavassa, yhä enemmän odottamattomia käänteitä tarjoavassa liiketoimintaympäristössä tällaiset skenaariot tulevat yhä yleisemmiksi. Vaikutukset eskaloituvat helposti mittasuhteisiin, joilla voi olla ratkaiseva merkitys liiketoiminnan jatkumiselle.

Juuri siksi relevanttia, ajantasaista tietoa tarvitaan kipeämmin kuin kenties koskaan aikaisemmin.

– Toimitusketjujen kapeiden paikkojen tunnistaminen on kyvykkyys, jonka merkitys kasvaa koko ajan, Pasi Leino sanoo. 

– On myös pystyttävä nopeasti päättelemään, mitä yritys voi kussakin tilanteessa näille kapeikoille tehdä.

Leino viittaa tietoon esimerkiksi siitä, kuinka raha liikkuu läpi toimitusketjun, kuinka toimittajat toimivat yrityksen kanssa verrattuna muihin – ja mistä löytää korvaavia vaihtoehtoja tilanteen käydessä yrityksen kannalta kestämättömäksi. 

Tietoahan on saatavilla, mutta tässäkään määrä ei ole laadun tae. Olennaista olisikin tiedostaa, millaiseen tietoon voi informaatiovaikuttamisen aikakautena luottaa – ja millaisen tiedon varassa voidaan luottavaisin mielin tehdä kauaskantoisiakin päätöksiä. 

Automaatio auttaa, kun se osataan valjastaa oikein

Automaation ja koneoppimisen kaltaiset edistykselliset teknologiat ovat välttämättömiä, jotta jokaiseen tilanteeseen ja tarpeeseen pystytään suodattamaan merkityksellisimmät tiedonpalaset päätöksentekoa tukemaan. Toisaalta, kun toimittajia valitaan automaatioon perustuen ilman kasvokkain tapahtunutta kanssakäymistä, riski siitä, että kaikkia tahoja ei tunneta riittävän hyvin, kasvaa. 

– Jotta dataa voidaan hyödyntää tehokkaammin ja syvällisemmin, on sitä osattava tulkita oikein, Pasi Leino muistuttaa. Relevantti tieto on yhteismitallista ja siten vertailukelpoista – jotain aivan muuta kuin hakukoneista tai wikipedioista saatavat näkemykset.

”Toimitusketjujen kapeiden paikkojen tunnistaminen on kyvykkyys, jonka merkitys kasvaa koko ajan.”

Parhaimmillaan tuo tieto pystyy reaaliaikaisesti tukemaan yrityksen toimintoja. Esimerkiksi myyntityössä joudutaan tuon tuostakin tekemään arvioita potentiaalisten asiakkaiden maksuvalmiudesta: myyjän neuvottelupöydässä saama vaikutelma saattaa poiketa talousosaston tiedoista huomattavastikin. Kun tällainen tieto saadaan järjestelmistä ulos ja toimitettua myyjälle automaattisesti ja oikea-aikaisesti, hän pystyy jo etukäteen määrittelemään, millaiset asiakkaat mahtuvat johdon asettamien määritysten raameihin – ilman, että sitä tarvitsee erikseen kysyä.

Samalla periaatteella pystytään esimerkiksi yritysten vastuullisuusasiat evaluoimaan raportointityökalulla, joka kertoo saman tien, jos tapahtuneet muutokset antavat aihetta toimenpiteisiin.

– Olennaista on hahmottaa toimitusketjun kokonaistilanne, Pasi Leino korostaa. ”Oikea tieto auttaa havaitsemaan herkät signaalit ja simuloimaan niiden merkitystä tavalla, joka mahdollistaa korjausliikkeet parhaassa tapauksessa jo ennen ketjun toiminnan häiriintymistä.

Tiedon kenties suurin arvo yrityksille on, että sen avulla voidaan ihmisten välinen kanssakäyminen tehdä mahdollisimman joustavaksi. Koko ajan mukana kulkevana arjen työkaluna se auttaa hallitsemaan toimitusketjuja ja vähentämään riskejä jokaisessa kohtaamisessa.

Teksti: Timo Mansikka-aho / Editor Helsinki Oy

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi