Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Yritysten raportoitava alihannan tuottamat epäsuorat päästöt – VTT:n johtama monikansallinen miljoonahanke ratkoo vastuullisen logistiikan haasteita

Euroopan unioni on tiukentamassa lähiaikoina ympäristölle ja ilmastolle haitallisen toiminnan sekä vastuullisuusraportoinnin velvollisuuksia. Määräysten toteuttaminen käytännössä on vielä monelle yritykselle, mutta myös kansallisille viranomaisille osittain hämärän peitossa, ja tarkentavia pelisääntöjä odotetaan yhä EU:lta. Isossa kuvassa taustalla on EU:n hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2050 mennessä, jonka toteutumiseen ei riitä pelkkä yritysten keskittyminen omien suorien päästöjensä vähentämiseen, vaan myös toimitusketjujen epäsuorat päästöt on saatava alas.

Hamina-Kotkan Satama. Kuva: VTT

Vuoden 2024 alusta suurten yritysten raportointivelvollisuus laajenee myös esimerkiksi alihankintoihin, eli niin sanottujen Scope 3:n* päästöihin, joissa yrityksen ostamilla kuljetus- ja logistiikkapalveluilla on merkittävä osuus. Tämä synnyttää yrityksille uudenlaisia haasteita palveluiden ja tuotteiden hankintaan sekä edellyttää selvästi nykyistä tehokkaampaa läpinäkyvyyttä ja omistautuneisuutta alihankkijoiden tuottamiin päästöihin. Raportointivelvollisuus koskee muutaman vuoden sisällä myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Raportin tulee olla osana yritysten vuosikertomusta. ​

Ha​asteena vastuullisten toimittajien ja palveluiden löytäminen

Noin 25 %** Euroopan unionin alueella syntyvistä päästöistä tulee liikenteestä ja kuljetuksista. 

”Tähän saakka logistiikkahankinnat ovat pyörineet täysin hintavetoisesti, mikä on ymmärrettävää kilpailukyvyn ylläpitämisen näkökulmasta ja ottaen huomioon, että epäsuorien hankintojen taloudellinen merkitys on suuri. Nyt ala on sääntelyn myötä valtavassa murroksessa ja tämäkin liiketoiminnan alue tulee osaksi yrityksen vastuullisuustarkastelua. Isoimpina haasteina tulevat olemaan vastuullisuutta tukevien kumppaneiden ja palvelujen löytäminen sekä niiden vaivaton käyttöönotto”, kertoo VTT:n Älykkäät toimitusketjut ja logistiikka -tutkimustiimin vetäjä Ville Hinkka.

VTT vastaa haasteeseen monikansallisen ADMIRAL-hankkeen kautta, joka sai yli 7 miljoonan euron EU-rahoituksen. Suomesta mukana ovat VTT:n lisäksi Awake.AI ja Steveco Oy, joiden osuus hankerahoituksesta on 2,6 miljoonaa euroa.

”Tavoitteena on luoda kauppapaikka, jossa yritykset voivat vertailla alihankintaketjun päästöjä sekä hankkia esimerkiksi satamatoimintoja helpottavia palveluita ja sovelluksia. Tämän lisäksi hankkeessa testataan VTT:n ja muiden kumppaneiden kehittämien digitaalisten palvelujen toimintaa yli maarajojen. Mukana on 21 kumppania yhdeksästä Euroopan maasta, esimerkiksi it-yrityksiä, logistiikkayrityksiä, VTT:tä vastaava tutkimuslaitos Portugalista sekä kolme yliopistoa”, Hinkka selvittää.

Monia tasoja koskettava kokonaisuus

On tärkeää, että yrityksissä ymmärretään vaatimukset niin vastuullisuuden kuin sitä koskevan raportoinnin suhteen ja sitoudutaan ottamaan ne kiinteäksi osaksi toimintaa. 

”Kriittisintä alkuvaiheessa on kuitenkin se, että yritysten vastuullisuutta tukevia vähäpäästöisiä logistiikkapalveluita olisi helposti saatavilla ja niitä olisi mahdollista vertailla johdonmukaisesti hankintapäätösten tueksi. Meidän vahvuutemme ja panoksemme VTT:llä on aiheeseen vahvasti liittyvän ilmastonmuutosta ympäröivän ’systeemisen muutoksen’ ymmärtämisessä ja tämän muutoksen puolueettomassa tukemisessa. Suunnan muuttaminen kohti vihreämpiä toimitusketjuja ja hankintaprosesseja vaatii onnistuakseen konkreettisia uusia teknologisia innovaatioita, mutta myös vuosien saatossa vakiintuneiden käytänteiden ja ajattelumallien purkamista. Näin haastava ja poikkitieteellinen aihe sekä siihen kiinteästi liittyvä projekti sopii meille loistavasti”, sanoo VTT:n erikoistutkija ja ADMIRAL-hankkeen koordinaattori Harri Pyykkö.

Kun kuljetus-, ja logistiikkayritykset kokevat saavansa kilpailuetua tarjoamalla vähäpäästöisiä palveluita ja vastinetta vihreille investoinneilleen, on odotettavassa, että kokonaispäästöt lähtevät nopeaan laskuun. 

* Karkeasti jaoteltuna Scope 1 sisältää yrityksen suorat päästöt, Scope 2 ostoenergiasta aiheutuvat päästöt ja Scope 3 epäsuorat, kuten hankintojen, jakelun ja liikematkustamisen, päästöt.

** Transport and the Green Deal: 
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/transport-and-green-deal_en

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi