Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Valtatie 3 suunnittelu jatkuu toteuttamalla uusi valtatielinjaus Lempäälän ja Pirkkalan välille

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamista. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun ja valtakunnallisen päätieverkon keskeisiä liikenneyhteyksiä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. Liikenneratkaisu on esitetty Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.

Syyskesän liikennettä valtatie 3:lla.

Hankkeen vaihtoehtoja arvioitiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) vuosina 2019–2022. Suunnittelua on päätetty jatkaa siten, että valtatie 3 viedään uuteen tielinjaukseen Lempäälän ja Pirkkalan välillä noin 10 kilometrin matkalla (niin kutsuttu Puskiaisten oikaisu). Samaan suunnittelukokonaisuuteen kuuluu Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä. Seuraavaksi hankkeessa laaditaan yleissuunnitelma, jossa ratkaisu tarkentuu ja haittojen lieventämiseen panostetaan.

Arviointimenettely toi esille keskeiset vaikutukset

YVA-menettelyssä arvioitiin kolmea varsin erilaista liikenneratkaisua. Vaihtoehto 0+ sisälsi pieniä liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä toimenpiteitä. Vaihtoehto 1 sisälsi nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki–Puskiainen, valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. Vaihtoehto 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehän.

YVA-selostuksesta saatiin huhtikuussa 2022 yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, jossa todettiin arvioinnin riittävyys ja yhteysviranomaisen kanta hankkeen todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin. Hankkeesta on käyty vilkasta julkista keskustelua ja saatu runsaasti palautetta.

Jatkosuunnitteluun vaihtoehto 1 ja 2-kehän eteläinen tielinjaus

Arvioitavana on merkittävä liikennejärjestelmäratkaisu, jolla on kauaskantoiset ja laajat vaikutukset Tampereen kaupunkiseudulle maankäytön kehittymisen sekä ympäristön voimakkaan muuttumisen myötä. Tämä on vaatinut huolellista asian käsittelyä ja näkökohtien punnintaa. Tavoitteena on ollut mahdollisimman hyväksyttävä suunnitteluratkaisu sovittamalla yhteen erilaisia tavoitteita ja näkemyksiä.

Hankkeen ohjausryhmässä 14.9.2022 käytiin läpi YVA-selostuksesta saatu perusteltu päätelmä ja selostuksesta saadut kuntien ja muiden tahojen lausunnot ja niissä esille nostetut asiat. Tehtyjen selvitysten, lausuntojen ja ohjausryhmän kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta Pirkanmaan ELY-keskus linjasi, että jatkosuunnitteluun edetään vaihtoehdon 1 pohjalta. Ratkaisuun kuuluu valtatie 3 uusi tielinjaus sekä 2-kehän toteuttaminen Pulkajärven eteläpuolelta.

Keskeiset perusteet ratkaisulle ovat seuraavat:

  • Valittu ratkaisu tukee valtakunnallisen päätieverkon kehittämistä ja Pirkanmaan maakuntakaavan toteuttamista.
  • Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen hyväksyt tavoitteet puoltavat selkeästi hankevaihtoehtoa 1.
  • Liikenteellisistä vaikutuksiltaan valittu vaihtoehto osoittautui tehdyssä hankearvioinnissa selvästi parhaaksi etenkin liikenteen sujuvuuden ja kokonaistaloudellisuuden osalta.
  • Valittu ratkaisu on paras vaihtoehto myös elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta sekä seudullisesti että valtakunnallisesti.

Seuraavaksi yleissuunnitelman laatiminen

Hankkeen suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella. Yleissuunnitelmassa ratkaisuja tarkennetaan jatkosuunnitteluun valitun vaihtoehdon osalta. Erityisesti haitallisten vaikutusten lieventämiseen panostetaan. Keskeistä on viheryhteyksien jatkuvuuden varmistaminen uusien tielinjausten kohdalla sekä meluntorjunta. Tämä vaatii yhteensovittamista maankäytön suunnittelun kanssa. Yleissuunnitelmaan kuuluu myös viestintää ja vuoropuhelutilaisuuksia.

Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2023, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. Hankkeen yksityiskohtaisempi suunnittelu tehdään yleissuunnitelmaa seuraavassa tiesuunnitelmavaiheessa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi