Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Väylävirasto pyytää lausuntoja vilkkaimmille maanteille ja rautateille laadituista meluntorjunnan toimintasuunnitelmista

Väylävirasto on laatinut luonnokset meluntorjunnan toimintasuunnitelmiksi vilkkaimmin liikennöidyille maanteille sekä rautateille vuosiksi 2023-2028. Luonnoksista voi antaa palautetta 16.6.2023 mennessä.

Suunnitelmaluonnokset koskevat EU-meluselvityksissä mukana olleita suurimpien kaupunkien ulkopuolelle sijoittuneita maanteitä, joilla vuotuinen liikennemäärä on yli kolme miljoonaa ajoneuvoa sekä rautateitä, joilla vuotuinen liikennemäärä on yli 30 000 junaa. Suurimmat kaupungit laativat omat meluntorjunnan toimintasuunnitelmansa viimeistään kesään 2024 mennessä.

Väyläviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmissa on esitetty linjaukset ja keinot, joilla Väylävirasto pyrkii vähentämään melulle altistumista maanteiden ja rautateiden varsilla seuraavien viiden vuoden aikana sekä pidemmällä aikavälillä. Melulle altistumisesta aiheutuu terveyshaittoja, joilla on merkittävät vaikutukset sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

Kohteita rautateillä ja maanteillä yhteensä 36

Toimintasuunnitelmissa on tunnistettu kiireellisimmät meluntorjuntakohteet, jotka eivät sijoitu minkään muun hankkeen alueelle, vaan jotka on toteutettava erillisinä meluntorjuntahankkeina. Rautatiekohteita on yhteensä seitsemän ja ne toteuttamalla suojattaisiin noin 2000 asukasta ohjearvot ylittävältä melulta. Kohteiden kustannusarvio on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Maanteiden erilliskohteita on esitetty 29, ja ne toteuttamalla suojattaisiin 10 500 asukasta ohjearvot ylittävältä melulta. Kustannusarvio maantiekohteille on yhteensä noin 110 miljoonaa euroa.

Meluesteiden rakentamisen lisäksi rautateiden suunnitelmaluonnoksessa on mukana toimenpiteet matalan meluesteen hyödyntäminen raideliikennemelun torjunnassa, kiskonhionta, rautateiden liikenne-ennusteet ja kaavoitus, meluntorjunnan tarkoituksenmukainen suunnittelu sekä rakentamisen aikaisen melun torjunta ja hallinta. Maanteiden suunnitelmaluonnoksessa on mukana toimenpiteet meluntorjunnan tarkoituksenmukainen suunnittelu, nopeuden alentaminen sekä rakentamisen aikaisen melun torjunta ja hallinta.

Anna palautetta lausuntopalvelu.fi:ssä

Suunnitelmaluonnokset on laadittu yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon kanssa, johon kuului muun muassa Väyläviraston, ELY-keskuksien ja kuntien edustajia. Suunnitelmaluonnos on nyt julkisesti nähtävillä sivustolla lausuntopalvelu.fi 16.6.2023 asti, missä voi esittää mielipiteensä suunnitelmaluonnoksesta.  Toimintasuunnitelma viimeistellään saatujen lausuntojen ja palautteiden perusteella.

Anna palautetta lausuntopalvelu.fi:ssa:
Rautateiden suunnitelmaluonnoksesta

Maanteiden suunnitelmaluonnoksesta

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi