Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

AEO-toimijan kuljetusturvallisuus

Teksti ja kuvat: Minna Syri

AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen. Mitä useampi kansainvälisen toimitusketjun osapuoli hakeutuu AEO-toimijaksi, sitä laajemmin voidaan vaikuttaa toimitusketjun turvallisuuteen koko ketjun osalta. AEO-toimijan voidaan katsoa olevan luotettava toimija Tulliin liittyvissä toiminnoissaan, sekä täyttävän myös määrätyt vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat normit. AEO-turvallisuusvaatimusten tavoitteena on pyrkiä estämään luvaton pääsy tavaraan sekä siihen liittyvään tietoon ja asiakirjoihin toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Kuljetusten turvallisuutta uhkaavat riskit ovat hyvin laajaalaisia työturvallisuudesta aina ympäristöriskeihin saakka, mutta yrityksen AEO-aseman kannalta oleellisimpia ovat kuljetuksiin kohdistuvat rikosriskit. AEO-toimijan toimintoihin kohdistuvat vaarattomuuteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset tähtäävät pääsääntöisesti juuri rikosriskien hallitsemiseen ja torjumiseen.

Rikollisuuden määrän kasvun myötä myös kuljetuksiin kohdistuvat rikokset ovat lisääntyneet aiemmasta, mikä osaltaan toiminee pontimena suunniteltaessa ja toteutettaessa kuljetusten turvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Esimerkiksi vakuutusyhtiöillä on olemassa selkeitä ohjeistuksia kuljetusten rikosriskien hallitsemiseksi, mutta lisäksi yritysten on hyvä huomioida, että myös AEO-asemaan liittyvät turvallisuusvaatimukset tähtäävät juuri rikosriskien hallitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Oikein toteutettuina ja käytännön toimintoihin integroituna AEO-turvallisuusvaatimukset voivat toimia apuvälineenä kehitettäessä yrityksen toimintoja aiempaa turvallisempaan suuntaan. AEO-valtuutuksen tavoitteena on tukea yritystä sen toiminnoissa varmistamalla, että kuljetusturvallisuuden ollessa hyvällä tasolla, voi yritys keskittyä ydintoimintojensa tehokkaaseen suorittamiseen.

Haasteena turvallisuusvaatimusten jalkauttaminen käytäntöön

Kuljetusalan toimintoja säädellään monin eri laein ja asetuksin, ja uudet säädökset mm. kuljettajien ammattipätevyyttä koskien lisäävät vaatimuksia entisestään. Omalta osaltaan haasteita saattaa luoda myös AEO-turvallisuusvaatimusten toteuttaminen sopusoinnussa muiden alan toimintaa säätelevien vaatimusten kanssa.

Yleisesti ottaen haasteet turvallisuusvaatimusten toteuttamisessa voivat ainakin osin aiheutua siitä, että yrityksen toiminnan turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttaminen ei yleensä tuo suoraa taloudellista etua, vaan päinvastoin aiheuttaa kustannuksia. Lisäksi AEO-aseman tarjoamat suorat edut ovat monille toimijoille edelleen välillisiä etuja pienempiä, eli suoraa taloudellista tuottoa AEO-asemasta voi olla hankala mitata ja osoittaa. Yritysten turvallisuuden tilan viemiseksi entistä korkeammalle tasolle onkin tärkeää pohtia, miten turvallisuudesta saataisiin tehtyä myös kuljetusalalla aiempaa vahvempi kilpailuvaltti, kuten monilla muilla aloilla on jo tapahtunut.

 

>> Lue koko artikkeli ilmaiseksi uusimmasta Kuljetus & Logistiikka -lehdestä

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi